Általános Szerződési Feltételek

Főzz Érzésből - Ételérzés - Online főzőtanfolyam

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A tanfolyamok és az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (fozzerzesbol.hu és etelerzes.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: fozzerzesbol.hu/aszf-es-adatvedelem

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
fozzerzesbol.hu oldalon történő vásárolások során:
Ön szolgáltatója: Terei-Vigh Krisztina EV
Székhely: 2112 Veresegyház Huszka Jenő utca 5a
Nyilvántartási száma: 50956535
Adószáma: 67924325-1-33
Statisztikai számjele: 67924325-8559-231-13
E-mail cím: info@etelerzes.hu
Telefonos elérhetőség: 36 70 600 6397
Adatvédelmi Nyilvántartási száma: 106082/2016
Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft. Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. Adószám: 23493474-2-41, Tel: +36 1 700 40 30
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2016. november 16. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A fozzerzesbol.hu és az etelerzes.hu oldalon található tanfolyami anyagok engedély nélküli másolása minden esetben jogi következményekkel jár.  A Főzz Érzésből tanfolyami anyagok koncepciója, módszertana védett, szerzői jog védi, annak mindennemű másolása, átírása tilos. 
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A szerződéseben említett domain neveken szereplő tanfolyamok és kapcsolódó termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.
4.2. A weboldalon keresztül főzőtanfolyamokat lehet vásárolni, a különböző megvásárolható tagsági viszonynak megfelelő tartalommal.
4.3. A tanfolyamhoz kapcsolódó kötelező szolgáltatási tartalom a tanfolyam leírási oldalán található.
4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
5. RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó a megrendelő űrlapot kitöltve vásárolhatja meg a tanfolyamokat. Az űrlap kitöltésével regisztrál a felhasználói felületre, melyről emailes értesítést is kap.
5.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatát kérjük el, amelyre a NAIH-tól az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyünk van.
5.3. Felhasználó a teljes vételár megfizetését követően vehet részt a kiválasztott tanfolyamon. A tanfolyam azonnal vagy a meghirdetett időpontban kezdődik.
5.4. A megrendelt tanfolyamok értékét bankkártyával Barion rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni vagy előre bankszámlánkra történő utalással. A fizetést követően a számlát a megrendelő elektronikusan úton kapja meg.
5.5. Az adatok megadását követően a „Jelentkezem”   gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A „”Jelentkezem” gombra kattintással elfogadj az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
5.6. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.7. Fontos, hogy  ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a tanfolyam.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
6.1. A megrendelés teljesítése mindenképpen a fizetés teljesítése után történik meg a megrendelő oldalon feltüntetett kezdési időpontban.
6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.
7. ELÁLLÁS JOGA
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt tanfolyam kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.
7.2. A tanfolyam lemondási költségét, amennyiben ez fennáll,  a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
7.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
7.4. Szolgáltató a tanfolyam lemondását követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.
7.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.6. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszamondja a tanfolyamot.
7.7. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban.
Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)
Címzett: Terei-Vigh Krisztina , info@etelerzes.hu Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:
A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: info@etelerzes.hu
7.8. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint, ha online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a tanfolyamot már letöltöttük számítógépünkre /megnyitottuk a fájlokat, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.
7.9. Szolgáltató élhet azonban azzal a jogával, hogy visszatérítést ad a Felhasználónak amennyiben az bizonyítottan nem tudta alkalmazni a tanfolyamon tanultakat. A Főzz Érzésből tanfolyamok esetében ez 15 naptári nap és akkor is érvényes, ha a Felhasználó belépett a felületre, megkapta és tanulmányozta az anyagot. A visszatérítés egyetlen feltétele, hogy a tanfolyami anyagok házi feladatait bizonyítottan el kell végeznie és ha ennek során úgy érzi nem ad neki a tanfolyam értékes információt a vételár visszatérítésre kerül 5 munkanapon belül.

 

8. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

8.1. A megvásárolt tanfolyamok minimum 1 évig állnak a Felhasználó rendelkezésére. Ennek módja a fozzerzesbol.hu weboldalon való hozzáférés. Ezt követően a Szolgáltató dönthet a jogviszony meghosszabbításáról vagy a Felhasználó felé az anyagokat letölthető formában elküldheti.

8.2. A tanfolyam átalakításának jogát a Szolgáltató fenntartja magának, figyelembe véve azt a tényt, hogy Felhasználó az eredeti tartalomnál kevesebb tartalmat nem kaphat. Az átalakítás során a szolgáltatás és a tanfolyam elérése ideiglenesen szünetelhet.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
10.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
11. SZERZŐI JOGOK
11.1. Miután a fozzerzesbol.hu és az etelerzes.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
11.2. A fozzerzesbol.hu és etelerzes.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
11.4. Főzz Érzésből és az Ételérzés honlapon található összes tartalom, recept, fotó és videó Terei-Vigh Krisztina szellemi tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján), annak bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.
11.5. A Főzz Érzésből oldalról tanfolyami anyagot átvenni tilos és minden tanfolyami anyag közlés vagy másolás jogi következményeket von maga után. Az Ételérzés blogról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra, a etelerzes.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a etelerzes.hu-ra.
12. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
12.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.
12.2. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a fozzerzesbol.hu és etelerzes.hu akadálytalan működését és a vásárlást
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
• Bármely szoftver nem megfelelő működése
• Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
12.3 A fozzerzesbol.hu-t és etelerzes.hu-t működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
12.4. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
13. ADATVÉDELEM
13.1. A hírlevél-feliratkozások, regisztrációk és vásárlások során az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően a felmerülő személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről.
13.2. A személyes adatok gépi feldolgozása során a feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik a Főzz Érzesből és Ételérzés által küldött elektronikus levél alján lévő leiratkozási linkre való kattintással.

13.3. A fozzerzesbol.hu és etelerzes.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, amelyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.

14. COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

14.1. Az Uniós törvények értelmében tájékoztatási kötelezettségünk van, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k kicsi, teljesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal azért helyez el a számítógépeden, hogy minél egyszerűbbé tegye számodra a böngészést. Ezek a böngészők beállításaiban letilthatók. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattintasz, azzal elfogadja a sütik használatát. Köszönöm!

IMPRESSZUM

Ön szolgáltatója: Terei-Vigh Krisztina EV
Székhely: 2112 Veresegyház Huszka Jenő utca 5a
Nyilvántartási száma: 50956535
Adószáma: 67924325-1-33
Statisztikai számjele: 67924325-8559-231-13
E-mail cím: info@etelerzes.hu
Telefonos elérhetőség: 36 70 600 6397
Adatvédelmi Nyilvántartási száma: 106082/2016
Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft. Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. Adószám: 23493474-2-41, Tel: +36 1 700 40 30